Opłata
za nasze usługi

Rozliczamy się
indywidualnie

Cena naszych usług jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem. Punktem wyjścia jest poznanie i analiza potrzeb Klienta. W trybie rozmowy telefonicznej, korespondencji, spotkania osobistego wspólnie dochodzimy do określenia zakresu prac, ich ilości oraz praktycznej formy współpracy. Znając szczegółowy zakres wspólnych praw i obowiązków ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla obu stron cenę świadczonych usług.
Zazwyczaj proponujemy miesięczny ryczałt obejmujący komplet ustalonych usług. Uzgadniamy też jaka zmiana umowy np.- liczby dokumentów klienta, liczby zatrudnionych osób czy znacząca zmiana innych kluczowych czynników pociąga za sobą zmianę wysokości ryczałtu albo zasad rozliczania usługi.